PSYCHOLOGIE PRAKTIJK

Kerbel

Gezondheidscentrum Hof van Cambridge in Doetinchem


Over Anita Kerbel

pasfoto Anita Kerbel
Bij behoefte aan kortdurende psychologische ondersteuning, heet ik u welkom in mijn praktijk.
De Basis GGZ in mijn praktijk is bedoeld voor volwassenen. Er kan individuele hulp geboden worden, maar u kunt zich ook samen met uw partner of andere gezinsleden aanmelden. Soms lopen we vast in ons leven en in mijn werk vind ik het belangrijk om te zoeken naar de kracht van mensen en samen te kijken wat nodig is en bij de persoon passend om weer zelf verder te kunnen.

Ik ben Anita Kerbel, en sinds 2008 Gz-psycholoog en EMDR-therapeut. Daarnaast heb ik verschillende postdoctorale opleidingen en cursussen in mijn vak gevolgd (onder andere, vervolgopleidingen EMDR, Acceptance and Commitment Therapy, Unified protocol, schemagerichte therapie, mindfulness en kortdurende oplossingsgerichte therapie).
Ik heb lange tijd in de specialistische GGZ gewerkt met volwassenen en kinderen en als family-mediator. Ook heb ik gewerkt met kinderen en volwassen die te maken hadden met kanker. Daarnaast heb ik veel ervaring in de diagnostiek.
In 2010 ben ik met een eigen praktijk begonnen naast mijn werk als regiebehandelaar bij de Opvoedpoli.

In mijn praktijk worden de kwaliteitseisen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de NvGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen) gerespecteerd.

Aanmelding

Een gesprek duurt tot 60 minuten. Een verwijzing van uw huisarts met daarop een vermoeden van een psychische stoornis DSM 5 die ook in de regelgeving voor de verzekerde zorg is opgenomen, is noodzakelijk voor de vergoeding door uw verzekeraar. Daarnaast heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

In een eerste gesprek (intakegesprek) wordt met u samen bekeken welke hulp u nodig heeft voor uw problemen. Als het blijkt dat u door mij in de praktijk goed geholpen kan worden, worden in overleg met u de behandeldoelen en het behandelplan opgesteld. Er wordt ook besproken hoeveel gesprekken ongeveer nodig zijn en met welke frequentie doorgaans zijn dit er 5 tot 12.

Zonodig zal voor een goede inschatting van uw problemen, uw draagkracht en vaardigheden en om de behandeling zo effectief mogelijk te kunnen plannen, eventueel een psychodiagnostisch onderzoek nodig zijn. In overleg met u zullen er dan een aantal vragenlijsten afgenomen worden. De uitslagen van de vragenlijsten worden uitgebreid met u besproken en het behandelplan wordt verder geconcretiseerd naar aanleiding van de verkregen aanvullende informatie.

Ook zal aan u worden gevraagd om deel te nemen aan een voor- en  nameting. U vult hiertoe online via Embloom een vragenlijst in bij aanvang en bij het einde van de behandeling.

Als in het eerste gesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM 5 stoornis of dat u beter geholpen bent in de Specialistische GGZ, wordt er in overleg met u naar een goed verwijsadres gezocht.
Mocht u toch besluiten de behandeling voort te zetten dan komen de kosten voor eigen rekening.

Wachttijd

De wachttijd voor de start van de behandeling bedraagt momenteel 12 weken.

Bij een eventuele wachttijd kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling.

Datum van laatste update is 07-11-2023


Behandeling

De behandeling is kortdurend, er zijn gemiddeld tussen de 3 en 12 gesprekken nodig om een duidelijke verbetering te kunnen bereiken. Er wordt praktisch en probleemgericht in het hier en nu gewerkt. Er kan individueel, samen met uw partner of samen met uw gezin gewerkt worden, afhankelijk van uw probleem en van uw behoefte.

In overleg met u wordt er gekozen voor een bij u passende, effectieve methode voor het aanpakken van uw problemen. Er kan gewerkt worden met methoden en technieken uit verschillende psychotherapeutische richtingen zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, delen uit de schematherapie, clientgerichte psychotherapie, kortdurende probleemoplossende therapie en mindfulness.

Er wordt ook gekeken welke persoonlijke capaciteiten u al heeft en welke vaardigheden u nog het best kunt aanleren om later uw problemen op eigen kracht aan te kunnen.
In een open en respectvolle sfeer wordt er samen met u naar handvatten gezocht waarmee u zelf verder kunt.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn de opdrachten en oefeningen die u thuis kunt uitvoeren (zoals registratie-opdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedragsexperimenten, communicatie-oefeningen, ontspanningsoefeningen, mindfulness-oefeningen). Deze oefeningen en opdrachten worden altijd in overleg met u afgesproken en stapsgewijs opgebouwd (volgens moeilijkheidsgraad) zodat u in een goede tempo, in niet te kleine, maar ook niet al te moeilijke stappen uw behandeldoelen kunt bereiken. Om u te ondersteunen hiermee zal er gebruik gemaakt worden van e-health.


E-Health

E-health , een programma die via het internet mogelijkheden biedt op het gebied van hulpverlening. De overheid heeft verwachtingen over de toename van de toepassing ervan en de verzekeraars stellen eisen hierover aan behandelaars en cliënten. Ik gebruik e-health als een onderdeel van de hulpverlening in combinatie met onze gesprekken.

Voor u heeft het de volgende voordelen:Online cliëntendossier

Binnen een beveiligde omgeving via inlognaam en wachtwoord kunt u gebruik maken van het programma. Het programma voldoet aan de geldende normen (ISO) Het online cliëntendossier is toegankelijk voor zowel de cliënt als de therapeut. Binnen het online dossier kunt u verschillende zaken doen.

Keuze uit online opdrachten

Op basis van uw klachten, de persoon die u bent, de mate waarin u vaardig bent op internet, of de persoonlijke wensen, ken ik u opdrachten toe. Er is geen sprake van een verplicht te volgen routing bij klachten, maar er wordt maatwerk geboden. U bent het uitgangspunt en vanuit de verschillende therapieën zijn ruim 100 opdrachten beschikbaar. Deze bestaan uit tekst-, audio- en videobestanden. U maakt de opdrachten in uw online cliëntendossier. De therapeut kan dit volgen en ziet in het eigen dashboard of opdrachten zijn gemaakt.
U kunt gebruik maken van de functie van Dagboek, dit kunt gebruiken als een dagboek of als een online schrift voor het maken van de opdrachten.


Kosten

De praktijk valt sinds 1 januari 2014 onder de nieuwe Generalistische Basis GGZ. Er is sprake van verzekerde zorg, mits u in ieder geval een verwijzing van uw huisarts heeft, waarin staat dat het om een (vermoeden) psychische stoornis (DSM 5) gaat.

In het intakegesprek wordt bekeken of het inderdaad een psychische aandoening betreft en als dat het geval is, worden de consulten met ingang van 1 januari 2023 na elk consult digitaal bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

De consulten zijn onderverdeeld in diagnostiek -en behandelconsulten. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult en van de duur van de behandeling. Een behandeling is geagendeerd op 45 minuten, maar bij afwijkingen van meer of minder dan een kwartier, neemt het tarief toe of af.

De NZA heeft de tarieven voor 2023 vastgesteld en elke zorgverzekeraar bepaalt vervolgens zelf het tarief dat wordt vergoed, ook afhankelijk van de kwalificaties van de psycholoog. Uw psycholoog ontvangt, afhankelijk van de desbetreffende zorgverzekeraar, 80% tot 96% van het door de NZA voorgestelde tarief.

Tijdens de diagnostiekconsulten vult uw therapeut de Honos+ vragenlijst in, waarmee een zorgvraagtype wordt bepaald. Dit zorgvraagtype helpt om het verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Het geeft een momentopname weer van de zorgvraag en de problematiek van u als cliënt.

Op de factuur worden het type consult, de duur ervan en het zorgvraagtype vermeld, zodat u ook inzicht krijgt in wat er geconstateerd en geboden is.

Consulten vinden meestal plaats via face-to-face gesprekken, maar ook zijn beeldbellen en telefonische sessies of e-mailconsulten mogelijk.

Ook in 2023 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor cliënten vanaf 18 jaar.

Sinds 2014 innen de zorgverzekeraars geen eigen bijdrage meer voor vergoeding van verzekerde psychische zorg in het basispakket. De zorg valt wel onder het eigen risico en de hoogte is in 2023 opnieuw vastgesteld op 385,00 euro. Bij psychische problemen die niet vallen onder de criteria van een psychische ziekte volgens de DSM 5, is er sprake van niet-verzekerde zorg. U kunt dan afspraken maken zonder verwijzing door uw huisarts.

De gesprekskosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Het tarief is € 128,45 per 45 minuten (OZP = Overig Zorgproduct). Ook zelfbetalers betalen € 128,45 per sessie van 45 minuten. Voor rekeningen die direct door mijn praktijk verstuurd zijn, zijn de "Algemene betalingsvoorwaarden NIP" van toepassing.

In uw aanvullende verzekering kunnen mogelijk nog een aantal gesprekken (gedeeltelijk) vergoed worden, als er sprake is van niet-verzekerde zorg in de basisverzekering. U kunt daarvoor uw eigen polisvoorwaarden raadplegen.

Annulering
Als u niet in de gelegenheid bent naar een afspraak te komen, wilt u dat dan tijdig verzetten of afzeggen (het telefonische antwoordapparaat inspreken of een mail sturen is voldoende). Anders houdt u een plek bezet en moet misschien iemand anders onnodig lang wachten.
Indien een afspraak niet of niet tijdig (korter dan 24 uur van tevoren) wordt afgezegtd, dan ben ik genoodzaakt het consult als 'no show' (€ 49,-) in rekening te brengen bij u. U kunt dit bedrag niet declareren bij uw zorgverzekeraar, dit bedrag is voor uw eigen rekening.

Tarieven verzekeraars
Tarieven bij behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. De tarieven 2023 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2023. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken.Praktische informatie
Psychologiepraktijk Kerbel
Gezondheidscentrum Hof van Cambridge
Hof van Cambridge 4
7007 GN Doetinchem

Kamer van koophandel nummer: 27345019
BIG registratie GZ-psycholoog: 09910597425

Bereikbaarheid
phone +31 6 43 90 96 57
Dagelijks via ingesproken bericht, ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
email Stuur direct een e-mail
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht, doorgaans binnen 24 uur tijdens werkdagen.
Aangesloten bij
  • Vereniging EMDR Nederland www.emdr.nl
  • Nederlandse vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen www.nvgzp.nl
  • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) www.psynip.nl
file_download Download het kwaliteitsstatuut
file_download Certificaat kwaliteitsvisitatie NIP
file_download Verklaring klachtenregeling NVGzP
file_download Raadpleeg de Privacyverklaring